Tydzień 9: Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Wyzwania biznesowe

CEL 9 odwołuje się do wzrostu gospodarczego i dobrobytu ludzi osiąganego w sposób zrównoważony m.in. za pomocą dobrej jakości infrastruktury.

czytaj więcej

CEL 9 BUDOWAĆ STABILNĄ INFRASTRUKTURĘ, PROMOWAĆ ZRÓWNOWAŻONE UPRZEMYSŁOWIENIE ORAZ WSPIERAĆ INNOWACYJNOŚĆ odwołuje się do wzrostu gospodarczego i dobrobytu ludzi osiąganego w sposób zrównoważony m.in. za pomocą dobrej jakości infrastruktury. Cel ten zachęca również do promocji inkluzywnej i zrównoważonej industrializacji, zwiększenia dostępu przedsiębiorstw do usług finansowych i włączania ich w łańcuchy wartości, akcentuje konieczność podjęcia działań na rzecz efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych – zwłaszcza w przemyśle i potrzebę wdrażania przyjaznych dla środowiska czystych technologii i procesów. W ramach Celu pojawia się też zobowiązanie do podniesienia poziomu technologicznego sektora przemysłowego, poprzez zwiększenie liczby pracowników sektora R&D oraz inwestycje. Zadania wpisane w Cel wskazują też na pilną potrzebę podjęcia tego typu działań na rzecz krajów rozwijających się.

Polska jest NAJWIĘKSZYM BENEFICJENTEM POMOCY UNII EUROPEJSKIEJ – w okresie 2014-2020 otrzymamy w sumie 82,5 mld EUR, z przeznaczeniem głównie na inwestycje w infrastrukturę transportową – drogową i kolejową oraz na sfinansowanie inwestycji w miastach, w szczególności dot. projektów związanych z czystym transportem miejskim i gospodarką niskoemisyjną. Największy wzrost wydatków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Szczegółowy opis programów, efekty działań zrealizowanych w ich ramach oraz oferty wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw można znaleźć na stronie FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Dobrze zaprojektowane i zarządzane miasta oferują duże możliwości zrównoważonego życia i takiego też środowiska biznesowego. Dlatego polskie miasta coraz chętniej podejmują działania mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu operacji logistycznych i prowadzenia działalności gospodarczej na warunki życia na obszarach miejskich – ich przykłady podaje MAGAZYN WE BUILD VALUE

Aktualny stan Polskiej gospodarki jest pozytywnie oceniany przez ekspertów, jednak oprócz pochwał Komisja Europejska w swym RAPORCIE Z LUTEGO 2017 – zwraca uwagę na niewystarczające postępy Polski w zakresie inwestycji w badania i rozwój (R&D), własność intelektualną, oprogramowanie czy energię odnawialną. Wyzwaniem pozostaje również stan powietrza – najgorszy wśród państw UE. Podobne wnioski wysnuwają autorzy raportu POLAND 2025: EUROPE’S NEW GROWTH ENGINE, zaznaczając, że warunkiem ambitnego rozwoju Polski są: 1) przezwyciężanie barier wzrostu, szczególnie w odniesieniu do górnictwa, energetyki, rolnictwa, 2) rozwój sektorów o dużym potencjale (np. zaawansowane usługi biznesowe, procesy produkcyjne i przetwórstwo żywności), 3) osiągnięcie efektywności kosztowej w technologii (na przykładzie branży farmaceutycznej), 4) powstrzymywanie niekorzystnych trendów demograficznych. 

Jak wynika z przytoczonych wyżej danych, wyzwaniem dla Polski pozostaje działalność badawczo-rozwojowa. Tymczasem na podstawie danych z raportu Deloitte POLSKA. BADANIA I ROZWÓJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH 2016, 44 proc. firm deklaruje, że nie wdrożyło strategii badawczo – rozwojowej. Blisko połowa przedsiębiorców nie dostrzega korzyści biznesowych z działań badawczo-rozwojowo-innowacyjnych. To niepokojący wynik, zwłaszcza, że obserwacje światowych gospodarek wskazują, że przyszłość należy do tych opartych na wiedzy. Duże i średnie firmy charakteryzują się większą aktywnością innowacyjną, co wynika z faktu, iż na ogół osiągnęły już wystarczające zasoby, niezbędne do realizacji projektów B+R – takich jak kapitał, dojrzałość strategii rozwoju czy wykwalifikowane zasoby ludzkie. W tym kontekście szczególnie efektywna może być współpraca biznesu z ośrodkami naukowo – badawczymi oraz dostępność bankowych produktów i usług, które – wraz z pomocą w doborze odpowiedniej struktury finansowania oraz zabezpieczeń przed ryzykiem – zachęcą polskie firmy do większej aktywności w zakresie B+R.  

W realizacji założeń Celu 9 drzemie ogromny potencjał rozwojowy dla wielu branż, również dla telekomunikacyjnej.  Jak wynika z raportu 2016 MOBILE INDUSTRY IMPACT REPORT: SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS jest on wskazywany jako kluczowy dla sektora na poziomie globalnym. Branża ta odgrywa znaczącą rolę w rozwoju infrastruktury, zarówno jako dostawca, ale także jako katalizator dla ewolucji innych gałęzi przemysłu, w tym procesów przemysłowych i produkcji, które są centralną częścią tego SDG. Komunikacja mobilna – w znacznej mierze dzięki lepszej wymianie informacji – odgrywa również istotną rolę w rozwoju mniejszych przedsiębiorstw czy lokalnych społeczności.

Szanse biznesowe

Inwestycje w nową, odporną infrastrukturę lub modernizacja istniejącej tak, aby była bardziej zrównoważona, przyjazna ludziom i środowisku.

czytaj więcej

  • inwestycje w nową, odporną infrastrukturę lub modernizacja istniejącej tak, aby była bardziej zrównoważona, przyjazna ludziom i środowisku,
  • zaangażowanie lokalnych społeczności, zwłaszcza grup wrażliwych, w procesy konsultacyjne dotyczące zmian w infrastrukturze, 
  • inwestycje lub inne działania na rzecz projektów i ośrodków badawczo-rozwojowych,- promowanie innowacji i klimatu otwartość na nie, także poprzez tworzenie szans dla wszystkich interesariuszy – by mogli oni oferować kreatywne rozwiązania dotyczące problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem,
  • ustanowienie standardów i promowanie przepisów zapewniających zrównoważone zarządzanie projektami i inicjatywami firmy,
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi i sektorem publicznym w promowaniu zrównoważonego rozwoju,
  • umożliwianie dostępu do kredytów i innych usług finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw i włączanie ich w łańcuchy wartości

Wybrane dobre praktyki

STENA RECYCLING

Badania naukowe nad wykorzystaniem tworzyw sztucznych

NOVOZYMES

Bio-rozwiązania dla przemysłu

FAIRWAVES

Dostępne i niedrogie sieci mobilne

INNOGY

Innovation Hub

Wybrane inicjatywy

STOWARZYSZENIE TOP 500 INNOVATORS

Design Thinking Week