Tydzień 8: Wzrost gospodarczy i godna praca

Wyzwania biznesowe

Cel 8 obejmuje kwestie dotyczące utrzymania wzrostu gospodarczego, podniesienia wydajności gospodarczej i promocji polityk rozwojowych.

czytaj więcej

Cel 8 – PROMOWAĆ STABILNY, ZRÓWNOWAŻONY I INKLUZYWNY WZROST GOSPODARCZY, PEŁNE I PRODUKTYWNE ZATRUDNIENIE ORAZ GODNĄ PRACĘ DLA WSZYSTKICH LUDZI obejmuje kwestie dotyczące utrzymania wzrostu gospodarczego i podniesienia wydajności gospodarczej, promocji polityk rozwojowych (godziwe miejsca pracy, zachęty do zakładania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw). Cel ten akcentuje też potrzebę zwiększenia efektywności wykorzystywania bogactw naturalnych oraz zachęca do zerwania zależności między wzrostem gospodarczym a degradacją środowiska. Odwołuje się również do potrzeb związanych z zatrudnieniem ludzi młodych, mężczyzn i kobiet oraz osób z niepełnosprawnością, a także nakazuje eliminację praktyk pracy dzieci i pracy przymusowej. Cel 8. podkreśla też wagę zrównoważonej turystyki, zwłaszcza w kontekście miejsc pracy oraz promocji lokalnej kultury i produktów.

W kontekście wzrostu gospodarczego stawiane są wobec Polski optymistyczne rokowania, co powinno zachęcać do realizacji opisanych w tym celu zadań. Komisja Europejska PODWYŻSZYŁA PROGNOZĘ WZROSTU GOSPODARCZEGO z 3,2 proc. do 3,5 proc. w 2017 roku, a w 2018 roku z 3,1% do 3,2%. Zdaniem Komisji polskie PKB będzie rosnąć szybciej za sprawą odbicia w inwestycjach i znacznego wzrostu prywatnej konsumpcji. Komisja zwróciła też uwagę na dobrą sytuację na polskim rynku pracy – bezrobocie ma spadać z poziomu 6,2% w 2016 r. do 5,2% w tym roku, a w 2018 r. ma osiągnąć ono  4,4%. Jednocześnie w Polsce ma wzrosnąć deficyt sektora finansów – zarówno w roku 2017, jak i 2018 ma wynieść 2,9%. Zdaniem Komisji wzrośnie także inflacja z 1,8% w roku 2017 do 2,1% – w 2018 r. Korzystne tendencje Polski WPISUJĄ SIĘ W TRENDY UNII EUROPEJSKIEJ – po raz pierwszy od prawie dziesięciu lat przewiduje się wzrost wszystkich gospodarek państw członkowskich UE w całym okresie prognozowania (w roku 2016, 2017 i 2018). Jak zaznaczają analitycy, perspektywom tym towarzyszy jednak większa niż zazwyczaj niepewność. Zgodnie z długoterminowymi (2020 – 2021 r.) przewidywaniami ekonomistów AGENCJI RATINGOWEJ FITCH, Polska gospodarka będzie się rozwijała w tempie co najmniej 3% rocznie.

Jak z kolei wynika z raportu NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO, przez ostatnie ćwierćwiecze wzrost gospodarczy w Polsce był szybki mimo niskiego poziomu innowacyjności naszej gospodarki. Przez cały ten okres wzrost opierał się na: szybkiej akumulacji kapitału, napływie nowoczesnych technologii z zagranicy oraz szybkim wzroście poziomu wykształcenia społeczeństwa. Dotychczasowe źródła szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce stopniowo się wyczerpują i to właśnie innowacyjność powinna je zastąpić, przy czym powinna być ona pojmowana szerzej, niż tylko przez pryzmat postępu technologicznego – obok udoskonaleń technologicznych, np. nowych produktów czy technik produkcji, innowacje powinny mieć także wymiar społeczny. Ważne, by przyjąć, że kształtowanie warunków dla działalności innowacyjnej zależy w głównej mierze od kapitału społecznego i jest silnie powiązane ze zdolnością do generowania i wykorzystania wiedzy, kreatywnością oraz przedsiębiorczością.

W kwestii struktury i warunków zatrudnienia w Polsce sytuacja jest stabilna, choć zróżnicowana np. terytorialnie lub ze względu na płeć. Na podstawie raportu GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z kwietnia 2017 r., podsumowującego IV kwartał 2016 r. w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2015, zauważono takie tendencje, jak: wzrost populacji pracujących (wśród mężczyzn), przy jednoczesnym znaczącym spadku liczby bezrobotnych (większym dla kobiet); spadek liczby osób biernych zawodowo (wskaźnik wyższy dla kobiet); wzrost poziomu wskaźnika zatrudnienia ogółem – w nieco większym stopniu miernik ten wzrósł w populacji mężczyzn niż kobiet; zmniejszenie populacji osób niepełnozatrudnionych; obniżenie stopy bezrobocia ogółem uległa obniżeniu – natężenie bezrobocia zmniejszyło się w takim samym stopniu w populacji kobiet i mężczyzn; stopa bezrobocia dla mieszkańców wsi była większa niż dla mieszkańców miast; mimo spadku stopy bezrobocia wśród młodzieży (w wieku 15-24 lata) nadal utrzymuje się wysoki jej poziom – 15,9%. Najpopularniejszą formą zatrudnienia w ostatnim kwartale 2016 r. była praca wykonywana w oparciu o umowę o pracę – aż 93,4% ogółu pracowników najemnych zadeklarowało wykonywanie pracy na podstawie takiej umowy. Odsetek pracujących w oparciu o umowę o pracę wśród kobiet i mężczyzn był zbliżony i wynosił odpowiednio: 93,7% i 93,1%. Podobna sytuacja dotyczyła osób mieszkających w mieście i na wsi, dla których odsetek ten wynosił odpowiednio 93,5% i 93,2%. Przeciętny tygodniowy czas pracy w głównym miejscu pracy wyniósł 38,7 godz. Dłużej pracowali mieszkańcy miast (38,8 godz.) niż wsi (38,5 godz.), natomiast kobiety pracowały krócej niż mężczyźni (odpowiednio: 36,9 godz. i 40,2 godz.). Dłużej pracowały osoby pracujące w sektorze prywatnym (39,1 godz. wobec 37,4 godz. w sektorze publicznym).

W IV kwartale 2016 r. ponad 40% biernych zawodowo stanowiły osoby w wieku produkcyjnym, a najczęściej występującymi przyczynami wspomagającymi ich bierność były: obowiązki rodzinne, nauka i uzupełnianie kwalifikacji, choroba lub niepełnosprawność oraz emerytura.

W kontekście biznesu szczególnego znaczenia nabiera też tzw. zrównoważony łańcuch dostaw, którego ogniwa tworzą interesariusze odpowiadający docelowo za sukces komercyjny oferowanego przez biznes produktu. Troska o kontrahentów obecnych w całym łańcuchu ostatecznie służy właścicielowi biznesowemu produktu – zgodnie z RAPORTEM UN GLOBAL COMPACT  zrównoważone łańcuchy dostaw mają pozytywny wpływ na świat. Szacuje się, że 80% globalnego handlu przechodzi przez łańcuchy dostaw. Współpracując ze sobą nabywcy i dostawcy powiązani łańcuchami wartości tworzą standardy w zakresie: przestrzegania praw człowieka (w tym praw pracowniczych), odporności na zmiany klimatyczne, ochrony środowiska, wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz rozwijają etyczne praktyki biznesowe.

Szanse biznesowe

Dbałość o przestrzeganie praw człowieka w kontekście praw pracowniczych.

czytaj więcej

  • Dbałość o przestrzeganie praw człowieka w kontekście praw pracowniczych,
  • tworzenie możliwości realizacji szkoleń i praktyk zawodowych dla młodych, pozwalających zdobyć doświadczenie zawodowe i podnoszących kwalifikacje przydatne na rynku pracy,
  • wspieranie kultury przedsiębiorczości oraz inwestowanie w mentoring młodych przedsiębiorców,
  • zachęcanie do formalizacji i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i włączanie ich w zrównoważone łańcuchy dostaw,
  • inicjowanie programów rozwijania umiejętności w całym łańcuchu dostaw firmy,
  • stworzenie lub udoskonalenie mechanizmów identyfikowania pracy dzieci i pracy przymusowej w ramach globalnych łańcuchów dostaw oraz wdrażania środków zaradczych w przypadku wykrycia nadużyć,
  • wdrożenie polityki eliminującej nieuczciwe praktyki w zakresie rekrutacji i zatrudniania, szczególnie grup narażonych na nadużycia (np. pracownicy migrujący, osoby niepełnosprawne) i inwestowanie innowacyjne formy ochrony socjalnej takich pracowników,
  • wyrównywanie poziomu wynagrodzeń mężczyzn i kobiet za pracę o tej samej wartości.

Wybrane dobre praktyki

POLPHARMA

Zrównoważony łańcuch dostaw w Grupie POLPHARMA

BANK BGŻ BNP PARIBAS

Wspierajmy sąsiedzki biznes

NESTLE

Global Youth Initiative

WALMART

Strategia odpowiedzialnych zakupów i dostaw

Wybrane inicjatywy

STOWARZYSZENIE INTERWENCJI PRAWNEJ

DIVERcity – różnorodność w dużym mieście

STOWARZYSZENIE INTERWENCJI PRAWNEJ

Przykład idzie z góry

FUNDACJA RODZIC W MIEŚCIE

Rodzic w pracy

FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Karta Różnorodności

Komentarz eksperta

“Cel 8 jest to cel, który dla biznesu międzynarodowego, stanowi ogromne wyzwanie, gdyż dotyka najważniejszej współcześnie kwestii tj. optymalizacji kosztów działania przedsiębiorstw, szczególnie kosztów pracy.”

〉   CAŁY KOMENTARZ

Joanna Szymonek
Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu