Tydzień 7: Czysta i dostępna energia

Wyzwania biznesowe

CEL 7 odnosi się do kwestii powszechności przystępnych cenowo, niezawodnych i nowoczesnych usług energetycznych, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w globalnym miksie energetycznym oraz podniesienia wskaźnika wzrostu efektywności zużycia energii.

czytaj więcej

CEL 7 – ZAPEWNIĆ WSZYSTKIM DOSTĘP DO STABILNEJ, ZRÓWNOWAŻONEJ I NOWOCZESNEJ ENERGII PO PRZYSTĘPNEJ CENIE odnosi się do kwestii powszechności przystępnych cenowo, niezawodnych i nowoczesnych usług energetycznych, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w globalnym miksie energetycznym oraz podniesienia wskaźnika wzrostu efektywności zużycia energii. Jego zapisy zachęcają również do rozwijania współpracy międzynarodowej w zakresie badań i technologii energetycznych (w tym odnawialnych), a także do wsparcia w tych obszarach państw mniej rozwiniętych.

Jak wynika z wydanego w lipcu 2017 r. raportu Głównego Urzędu Statystycznego WSKAŹNIKI ZIELONEJ GOSPODARKI W POLSCE efektywne użytkowanie energii (procesy produkcyjne, gospodarstwa domowe) w gospodarce stanowi istotny czynnik wpływający na wysokość kosztów produkcji oraz konkurencyjność produktów na rynku międzynarodowym. Nieracjonalne wykorzystanie energii prowadzi do problemów z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego (poprzez emisje gazów cieplarnianych) oraz do wyczerpywania zasobów surowców energetycznych. Zapotrzebowanie na energię stale rośnie, w związku z tym, wśród głównych priorytetów zielonej gospodarki należy wymienić m.in. poprawę efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystywanie istniejących zasobów energetycznych. W 2015 r. całkowite zużycie ENERGII PIERWOTNEJ wyniosło 95,1 MTOE i zwiększyło się zarówno w relacji do poprzedniego roku, jak i 2000 r. odpowiednio o 1,2% i 5,2%. Wśród nośników energii pierwotnej w 2015 r. przeważał węgiel kamienny i brunatny (55,7% całkowitego zużycia). Ich udział w ogólnym zużyciu w stosunku do 2000 r. zmniejszył się o 9,0 p. proc. Mimo tych statystyk, autorzy opracowania zwracają uwagę na względne zerwanie zależności między wzrostem gospodarczym a wykorzystaniem energii.

W analizowanym okresie dokonały się również zmiany w strukturze finalnego zużycia energii, tj. wykorzystanej przez odbiorców końcowych (wyłącznie na cele energetyczne bez dalszego przetwarzania na inne nośniki energii). W 2015 r. największymi konsumentami były gospodarstwa domowe z udziałem 30,9%, sektor transportu – 27,6% oraz przemysł – 23,3%. Dodatkowo, jak zauważają autorzy dokumentu, w latach 2000–2015 obserwowany był systematyczny spadek wielkości wskaźnika energochłonności finalnej polskiej gospodarki. Jednocześnie rosnące zapotrzebowanie na energię powodowane rozwojem cywilizacyjnym oraz troską o środowisko, w szczególności o jakość powietrza, konieczność ograniczenia wpływu na zmiany klimatu, a także ograniczoność złóż i wzrost cen konwencjonalnych nośników energii powodują zwiększenie zainteresowania wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych (OZE). W ciągu ostatnich 12 lat obserwuje się stały wzrost ilości energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych z 4,3 Mtoe w 2004 r. do 8,6 Mtoe w 2015 r. W strukturze pozyskania energii ze źródeł odnawialnych według rodzajów nośników w Polsce dominowały biopaliwa stałe (72,6%). Udział pozostałych nośników ukształtował się następująco: biopaliwa ciekłe i energia wiatru (po 10,8%), biogaz (2,6%) oraz energia wody (1,8%). Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto jest elementem polityki energetycznej Unii Europejskiej, w tym Polski, dla której ustanowiono w tym zakresie cel na poziomie 15% do osiągnięcia w 2020 r. – w roku 2015 wyniósł on 11,8%.

To duże wyzwanie i jednocześnie potencjał dla polskiego biznesu – rozwój OZE sprzyja innowacjom i pozwala rozwijać się sektorom, takim jak: energetyczny, transportowy, budowlany czy dot. magazynowania energii. EKSPERCI PRZEWIDUJĄ, że odnawialne źródła energii (OZE) w niedalekiej przyszłości dadzą nowe miejsca pracy, a obecność takich źródeł blisko odbiorców jest w stanie znacznie ograniczyć koszty związane z transportem prądu. Jak INFORMUJE FIRMA DORADCZA FROST & SULLIVAN – w perspektywie do 2030 roku – Polska zainwestuje 33,9 miliarda EUR w nowe rozwiązania energotwórcze: mieszanki węgla, gazu, energii jądrowej i bioenergii.

W myśleniu o dostępie do energii elektrycznej w skali makro nie można gubić z pola widzenia tzw. ODBIORCÓW WRAŻLIWYCH. To na wielu rynkach, również w naszym kraju, obszar do aktywnego zaangażowania firm.

Szanse biznesowe

Zwiększenie znaczenia efektywności energetycznej w procesach operacyjnych w celu zmniejszenia ogólnego zapotrzebowania na energię, z uwzględnieniem wpływu w całym łańcuchu dostaw.

czytaj więcej

  • zwiększenie znaczenia efektywności energetycznej w procesach operacyjnych w celu zmniejszenia ogólnego zapotrzebowania na energię, z uwzględnieniem wpływu w całym łańcuchu dostaw,
  • podjęcie zobowiązania do zaspokajania operacyjnych potrzeb energetycznych ze źródeł odnawialnych i stopniowego zwiększania ich udziału,
  • ograniczenie zapotrzebowania na transport kołowy poprzez zastępowanie go innymi, mniej energochłonnymi, środkami transportu (np. kolej, szlaki wodne) i szukanie rozwiązań np.: intermodalnych
  • wymiana/uzupełnienie floty o samochody zasilane alternatywnymi/ mieszanymi źródłami energii,
  • inwestycje w R&D (badania i rozwój) związane ze zrównoważonymi usługami energetycznymi, poprzez wprowadzanie nowych technologii innowacji,
  • przeciwdziałanie ryzykom tzw. „osieroconych aktywów” („stranded assets”) – poszukiwanie rozwiązań i zastępowanie procesów i produktów wysoko energozależnych mniej zależnymi od dostępności zasobów energetycznych,- zachęcanie pracowników do korzystania z energii odnawialnej np. poprzez dofinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z mieszkalnymi inwestycjami w energię słoneczną lub elektryczną,
  • wsparcie szkoleniowe dla pracowników, których celem jest rozwój przedsiębiorczości w zakresie energii odnawialnej w gospodarstwach domowych,
  • inwestycje w infrastrukturę lokalną w celu dostarczenia/ wzmocnienia/ wsparcia dla usług energetycznych.

Wybrane dobre praktyki

STENA RECYCLING

Badania naukowe nad wykorzystaniem tworzyw sztucznych

TOTAL

Awango by Total

PROCTER & GAMBLE

Ariel – turn to 30

NPOWER

Health Through Warmth

Wybrane inicjatywy