Tydzień 5: Równość płci

Wyzwania biznesowe

CEL 5: OSIĄGNĄĆ RÓWNOŚĆ PŁCI ORAZ WZMOCNIĆ POZYCJĘ KOBIET I DZIEWCZĄT zachęca do podejmowania działań na rzecz równości płci i wzmacniania roli kobiet oraz dziewcząt w różnych sferach życia.

czytaj więcej

CEL 5: OSIĄGNĄĆ RÓWNOŚĆ PŁCI ORAZ WZMOCNIĆ POZYCJĘ KOBIET I DZIEWCZĄT zachęca do podejmowania działań na rzecz równości płci i wzmacniania roli kobiet oraz dziewcząt w różnych sferach życia, w tym zawodowego. Równość płci powinna być osiągana poprzez wyeliminowanie dyskryminacji oraz wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt, docenienie nieodpłatnej opieki i pracy w domu, ale także wzmocnienie pozycji kobiet w życiu politycznym, publicznym i biznesowym. Cel 5 wskazuje też na konieczność przeprowadzenia reform zapewniających kobietom równe prawa w dostępie do ważnych dla nich zasobów, upowszechnienie korzystania z technologii (w tym ICT) pozwalających wzmocnić rolę kobiet oraz przyjęcie polityk promujących równość płci.

Wzmacnianie pozycji kobiet i dziewcząt i osiąganie równości płci wymaga wspólnych wysiłków wszystkich zainteresowanych stron, w tym biznesu. Jak wynika z opublikowanego w 2017 r. RAPORTU KOMISJI EUROPEJSKIEJ, w III kwartale 2016 r. poziom zatrudnienia kobiet w krajach członkowskich wyniósł 65,5%, podczas gdy poziom ten w przypadku mężczyzn wyniósł 77,4%. Wynosząca ok. 12% różnica utrzymuje się od 2013 r. Poziom zatrudnienia Polek w tym okresie był nieznacznie niższy od średniej UE – 63%, zaś mężczyzn niemal osiągnął tę średnią – 77%. Średnia UE dla równości płci wśród członków zarządu, przewodniczących i dyrektorów generalnych dużych spółek notowanych na giełdzie wyniosła 23,9 % – w tych statystykach Polska znalazła się poniżej średniej, z wynikiem 18,8% (tuż za Chorwacją – 19,9%, przed Austrią – 18,1%). W 2015 r. różnica w poziomie wynagrodzeń dla Polek i Polaków (mierzona % różnicą w wynagrodzeniach brutto obu płci) wyniosła 7,7, zaś średnia dla UE – 16,3. Z przytoczonego w opracowaniu badania wynika również, że średnio 22% jego respondentów (obywatele krajów członkowskich UE) uznaje, że kobiety często przesadnie wyolbrzymiają problem nadużyć wobec nich i oskarżają o gwałty, a 17% przyjmuje, że do przemocy wobec kobiet dochodzi wskutek prowokacji kobiet. Polska w tym badaniu prezentuje się jeszcze gorzej – 26% badanych uważa, że kobiety wyolbrzymiają roszczenia z tytułu nadużycia lub gwałtu, aż 28% Polaków zgadza się ze stwierdzeniem, że przemoc wobec kobiet jest często prowokowana przez ofiarę.

Na wszystkich firmach ciąży odpowiedzialność za przestrzeganie praw człowieka, w tym praw kobiet i dziewcząt. Poza tymi standardowymi zobowiązaniami firmy mogą wspierać kobiety i dziewczęta poprzez podstawową działalność, inwestycje społeczne, zaangażowanie w politykę publiczną, partnerstwa czy promowania kobiecej przedsiębiorczości. O potencjale Polek niech świadczą wyniki RAPORTU FIRMY DELOITTE ORAZ COCA-COLA, z którego wynika, że na zawodowy sukces kobiet wpływają czynniki takie, jak: wykształcenie (poziom i kierunek), liczba dzieci w rodzinie, warunki pracy (w tym dyskryminacja płacowa)  i warunki dla przedsiębiorczości.

Szanse biznesowe

Zapewnienie – sprawiedliwego w wysokości i równego ze względu na płeć pracownika – wynagrodzenia (w tym dodatkowych świadczeń) za pracę o tej samej wartości

czytaj więcej

  • Zwiększenie roli kobiet we wszystkich obszarach zarządzania w biznesie – zapewnienie poziomu min. 30% na stanowiskach kierowniczych (decyzyjnych i zarządczych)
  • Zapewnienie – sprawiedliwego w wysokości i równego ze względu na płeć pracownika – wynagrodzenia (w tym dodatkowych świadczeń) za pracę o tej samej wartości
  • Docenienie i wspieranie opieki rodzica nad dzieckiem lub inną osobą zależną poprzez dostarczenie usług, zasobów i informacji
  • Ustanowienie lub wzmocnienie polityki „zero tolerancji” wobec wszystkich form przemocy w pracy, w tym werbalnych lub fizycznych, oraz przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu
  • Rozwijanie relacji biznesowych z firmami prowadzonymi przez kobiety włączając w to małe przedsiębiorstwa i kobiety-przedsiębiorczynie
  • Rozwijanie technologii (w tym ICT) na rzecz wzmocnienia roli kobiet i ich cyfrowych kompetencji potrzebnych w przyszłości 
  • Wzmocnienie roli kobiet uczestniczących w całym łańcuchu wartości i eliminowanie krzywdzących dla nich praktyk
  • Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia firm, których strategia biznesowa jest silnie powiązana z SDG 5 do zaspokajania potrzeb społecznych lub środowiskowych (nowe produkty i usługi) oraz dotarcia do nowych  grup klientów

Wybrane dobre praktyki

GAP

Working for Greater Equality and Opportunity

COCA-COLA

5by20

MASTER CARD

Girls4Tech

HENKEL

W drodze do pracy

Wybrane inicjatywy

FUNDACJA RODZIC W MIEŚCIE

Rodzic w pracy

FUNDACJA KOSMOS DLA DZIEWCZYNEK

KOSMOS. Magazyn dla wszystkich dziewczyn

FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Karta Różnorodności

Komentarz eksperta

“Choć statystycznie Polki są lepiej wykształcone niż Polacy, ten potencjał nie znajduje odzwierciedlenia na rynku pracy. Kobiety podlegają różnym formom dyskryminacji, napotykając szereg przeszkód związanych ze stereotypami. Rola biznesu w procesie wyrównywania szans kobiet na rynku pracy – i w gospodarce w ogóle – jest kluczowa i nie do przecenienia”.

〉   CAŁY KOMENTARZ

Marzena Strzelczak
Dyrektorka Generalna / Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu