Tydzień 4: Dobra jakość edukacji

Wyzwania biznesowe

Cel 4 odnosi się zarówno do potrzeby zapewnienia dzieciom nieodpłatnego dostępu do dobrej jakości edukacji, jak również do eliminowania nierówności płci w dostępie do edukacji, szczególnie technicznej i zawodowej.

czytaj więcej

Cel 4 w swej treści odnosi się zarówno do potrzeby zapewnienia dzieciom nieodpłatnego dostępu do dobrej jakości edukacji – co w warunkach polskich jest standardem – jak również do eliminowania nierówności płci w dostępie do edukacji, szczególnie technicznej i zawodowej, a także rozwoju przedsiębiorczości i edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju. Cel ten definiuje także zadania w zakresie dostępu do wiedzy przez całe życie.

Jak wynika z raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) EDUCATION AT A GLANCE 2016. OECD INDICATORS Polska zrealizowała już niektóre z zadań szczegółowych powiązanych z Celem 4 – Dobra jakość edukacji. Do tych wypełnionych zobowiązań należą zadania: 4.1, 4.3, 4.5 i 4c.  Pozostałe zadania wpisane w ten Cel wciąż stanowią dla nas wyzwanie. Poziom wykształcenia jest silnie powiązany z rynkiem pracy – z raportu wynika, że w roku 2015 28% Polaków w wieku 26-64 l. miało wyższe wykształcenie, przy czym średnia w krajach OECD wynosiła wówczas 35%. Poziom bezrobocia wśród dorosłych Polaków z wyższym wykształceniem był o ok. 12% niższy niż w przypadku osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym. Zanotowano także znaczącą różnicę w poziomie wynagrodzenia dobrze wykształconych kobiet i dobrze wykształconych mężczyzn – kobiety w Polsce zarabiają średnio 70% wartości wynagrodzenia mężczyzn.

Jak wynika z analiz Komisji Europejskiej, zawartych w raporcie EDUCATION AND TRAINING MONITOR  2016, polski system edukacji sprzyja rozwojowi podstawowych umiejętności, ale wyzwaniem nadal pozostaje nabywanie umiejętności przekrojowych. Komisja zwraca uwagę na zbyt ograniczone znaczenie kształcenia i szkolenia zawodowego. Udział polskich dorosłych w uczeniu się przez całe życie utrzymuje jeden z najniższych poziomów w Unii Europejskiej (2015 r. dla Polaków w wieku 25-64 l. wynosi 3,5%, dla porównania: w Danii – 31,3%, w Rumunii – 1,3%). Podobnie zresztą prezentuje się Polska w zakresie podstawowych umiejętności w zakresie ICT. Wskaźnik zatrudnienia absolwentów na ostatnim poziomie edukacji w roku 2015 wynosił dla Polski 76,8 – dla porównania w Szwecji, w analogicznym okresie, wyniósł on 85,5 (poziom najwyższy), w Grecji – 45,0 (poziom najniższy). 

Aby pomóc odnieść młodzieży sukces na rynku pracy, niezbędne jest jej wsparcie w kształceniu kompetencji powiązanych z przedsiębiorczością. Jak wynika z opracowania RAPORT – BADANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WŚRÓD MŁODZIEŻY 2017 ponad połowa respondentów w wieku ponadgimnazjalnym (badanie ogólnopolskie, 39 szkół) rozważa prowadzenie działalności gospodarczej. Młodzież optymistycznie myśli o przedsiębiorczości, upatrując w niej potencjalnie dobrą ścieżkę kariery. Jednym z kluczowych czynników, które mogą pomóc im zrealizować cele, jest poszukiwanie pomysłów na swoją firmę i wsparcie w zdobywaniu potrzebnej wiedzy. Taką potrzebę zgłasza aż 38,4% badanych uczniów. Kształcenie młodego pokolenia Polaków w zakresie przedsiębiorczości to zadanie skierowane m.in. do szkół, rodziców, organizacji pozarządowych oraz mediów (poprzez rzetelną informację na temat dobrych praktyk).  Brak wystarczającej wiedzy i doświadczenia nie zniechęca młodzieży do planów związanych z założeniem własnej firmy. Ponad 70% nastolatków uważa, że zdolność przedsiębiorczości nie jest wrodzona, można się jej nauczyć – odpowiedziało tak 37,2% badanych, ale zdaniem 33,6% ankietowanych – wymaga to wielu lat pracy.

Szanse biznesowe

Opracowanie efektywnych kosztowo produktów i usług edukacyjnych, które eliminują bariery w dostępie i poprawiają jakość nauczania ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań edukacji cyfrowej.

czytaj więcej

  • Opracowanie efektywnych kosztowo produktów i usług edukacyjnych, które eliminują bariery w dostępie i poprawiają jakość nauczania ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań edukacji cyfrowej (np.: e-learningu, m-learning, b-learning)
  • Wspieranie lub inicjowanie projektów i działań pozwalających uczyć się przez całe życie, w tym rozwijanie umiejętności dotyczących nowych technologii
  • Zapewnienie pracownikom ciągłych możliwości podnoszenia ich kwalifikacji niezbędnych do obecnego i przyszłego zatrudnienia
  • Promowanie i inwestowanie w edukację STEM (tj. Science, Technology, Engineering, Mathematics) w celu zapewnienia dostępu do wykwalifikowanych pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji dziewcząt i kobiet w tej dziedzinie
  • Wsparcie istniejących lub inicjowanie nowych działań edukacyjnych na rzecz lokalnych społeczności, w tym pozwalających uczyć się przez całe życie, ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych
  • Wdrażanie lub wspieranie rozwiązań zachęcających do prowadzenia zrównoważonego stylu życia i edukujących w zakresie zrównoważonego rozwoju

Wybrane dobre praktyki

ZT KRUSZWICA

Z Kujawskim pomagamy pszczołom

BANK ZACHODNI WBK

Finansiaki

CREDIT SUISSE

Global Education Initiative

ERICSSON

Connect To Learn

Wybrane inicjatywy

FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Karta Różnorodności

INSTYTUT BADAŃ I EDUKACJI POŚREDNICTWA FINANSOWEGO

Finansowe problemy to nie koniec świata

CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

Global Issues – Global Subjects

AKADEMIA ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE

Global Challenges Local Solutions