Tydzień 10: Mniej nierówności

Wyzwania biznesowe

CEL 10 dotyczy polepszenia sytuacji ekonomicznej najbiedniejszej części populacji na Ziemi oraz wyrównania szans poprzez eliminację dyskryminujących praw, polityk i praktyk.

czytaj więcej

CEL 10 – ZMNIEJSZYĆ NIERÓWNOŚCI W KRAJACH I MIĘDZY KRAJAMI dotyczy polepszenia sytuacji ekonomicznej najbiedniejszej części populacji na Ziemi, zachęca do podjęcia działań na rzecz zwiększenia inkluzywności społecznej, gospodarczej i politycznej wszystkich ludzi oraz wyrównania szans poprzez eliminację dyskryminujących praw, polityk i praktyk (w tym także nierówność w wynagrodzeniach, ochrona socjalna). Cel ten odwołuje się również do potrzeby wprowadzenia regulacji umożliwiających bezpieczną i odpowiedzialną migrację ludzi i zachęca do działań na rzecz wzmocnienia głosu krajów rozwijających się, świadczeń w zakresie pomocy rozwojowej oraz inwestycji zagranicznych w tych krajach.

Następstwa nierówności, zwłaszcza społeczne, przynoszą pozornie niezwiązane z nią efekty. Jak wynika z raportu UNDERSTANDING THE SOCIO-ECONOMIC DIVIDE IN EUROPE wysoka i wzrastająca nierówność szkodzi naszym społeczeństwom i nie służy wzrostowi gospodarczemu. Może utrudniać spójność społeczną, obniżać zaufanie społeczne do instytucji, zniechęcać do postaw obywatelskich, sprzyjać niestabilności politycznej i społecznej, wywoływać poczucie niesprawiedliwości. Niesprawiedliwy dostęp do dóbr publicznych działa niszcząco na więzi społeczne i może prowadzić do nietolerancji, dyskryminacji. Podział społeczno-ekonomiczny obejmuje nie tylko kwestie dochodowe (bogaci-biedni), ale również odnosi się do takich aspektów, jak: stan zdrowia, edukacja czy migracja. Jak wynika z przywołanego wyżej raportu, w Europie istnieje silne powiązanie pomiędzy czynnikami społeczno-ekonomicznymi, a edukacją i zdrowiem – mężczyźni z niższym poziomem wykształcenia żyją średnio 2,7 roku krócej niż mężczyźni lepiej wykształceni; w przypadku kobiet różnica ta wynosi 1,2 roku. Dane te są tożsame z wynikami Polski. 

W kontekście równości warto zawrócić uwagę na stan prawny obowiązujący w Polsce. Zgodnie z ART. 32. KONSTYTUCJI RP, KODEKSEM PRACY (Rozdział IIa ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r., Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141) oraz tzw. USTAWĄ RÓWNOŚCIOWĄ z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, każdy obywatel zachowuje ochronę przed dyskryminacją ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne lub narodowe, religię, wyznanie, światopogląd, wiek, niepełnosprawność czy orientację seksualną. Tymczasem, jak wynika z BADAŃ przeprowadzonych w listopadzie 2016 r. przez Kantar Public (na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1066 osób w wieku 15 lat i więcej) na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich, większość Polaków trafnie rozpoznaje dyskryminację na rynku pracy i na rynku usług (61-77%, w zależności od konkretnego przykładu dyskryminacji), zaś – odpowiednio – jedynie 33% i 25% mieszkańców Polski wie, że jest ona w tych obszarach zakazana przez prawo.  Jednocześnie obserwowany jest stały wzrost przekonań o występowaniu dyskryminacji w Polsce.  W największym stopniu, w odniesieniu do roku 2015, o 9% wzrosła liczba badanych przekonanych o częstej dyskryminacji ze względu na rasę i pochodzenie, o 11% ze względu na niepełnosprawność i o 9% – ze względu na światopogląd i bezwyznaniowość. Według badanych najczęściej dochodzi do dyskryminacji ze względu na orientację seksualną (49%), ze względu na pochodzenie etniczne lub narodowe (44%) oraz tożsamość płciową (42%) przy czym procenty dotyczą odpowiedzi „bardzo często” i „często”. Co trzeci badany jest przekonany o częstej dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami (36%) lub dyskryminacji z powodu przekonań religijnych i wyznania (32%). Jedna czwarta respondentów sądzi, że dyskryminacja z dużą częstotliwością dotyka osób o poglądach ateistycznych (28%) oraz tych w wieku 55 lat i więcej (25%). W opinii społecznej płeć i wiek poniżej 30 roku życia rzadko wywołują gorsze traktowanie.

Tymczasem biznes otrzymuje narzędzia do tego, by aktywnie przeciwdziałać praktykom dyskryminacyjnym w miejscu pracy – firmy mogą stać się sygnatariuszami KARTY RÓŻNORODNOŚCI, w ramach której zobowiązują się do wdrożenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością, prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej wśród wszystkich zatrudnionych, aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy, a także raportowania o podjętych działaniach i upowszechniania zarządzania różnorodnością wśród partnerów biznesowych i społecznych. WIĘCEJ O INICJATYWIE >>>

Szanse biznesowe

Poprawa dostępu do podstawowych towarów i usług dla osób żyjących w ubóstwie.

czytaj więcej

  • Tworzenie bądź rozwijanie produktów i usług dostępnych dla biedniejszych klientów,
  • poprawa dostępu do podstawowych towarów i usług dla osób żyjących w ubóstwie (np. poprzez podstawową działalność biznesową, dialog, inwestycje społeczne),
  • angażowanie członków lokalnej społeczności w łańcuchy wartości (producenci, dostawcy, dystrybutorzy, sprzedawcy),
  • wdrożenie i prowadzenie polityki antydyskryminacyjnej i przeciwdziałanie praktykom dyskryminacyjnym, w tym poprzez zaangażowanie w Kartę różnorodności czy odpowiednie szkolenia pracowników,
  • przejrzystość w systemie wynagradzania i premiowania pracowników,
  • upewnienie się czy wszyscy pracownicy najniższego szczebla otrzymują wynagrodzenie w wysokości pozwalającej pokryć wydatki związane z zaspokojeniem podstawowych potrzeb swoich i bliskich – np. dobrowolne decyzje o tzw. living wage,
  • partnerstwa z lokalnymi organizacjami, których celem jest wzmacnianie postaw przedsiębiorczych członków miejscowych społeczności,- przejrzystość podatkowa przedsiębiorstw.

Wybrane dobre praktyki

ENERIS SUROWCE

Segreguję — nie widzę przeszkód

AVIVA

Living Wage w Aviva

TURKCELL

Hello Hope

NEST

NEST dba o prawa i dobrobyt artystów

Wybrane inicjatywy

STOWARZYSZENIE INTERWENCJI PRAWNEJ

DIVERcity – różnorodność w dużym mieście

CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

Rozmawiajmy o uchodźcach

FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Karta Różnorodności

AKADEMIA ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE

Global Challenges Local Solutions