Szanse dla polskiego biznesu

SDGs A BIZNES NA ŚWIECIE

Jak wynika z badania „THE UN GLOBAL COMPACT-ACCENTURE STRATEGY CEO STUDY 2016” przeprowadzonego dla UN Global Compact przez firmę Accenture, czołowi liderzy biznesowi mają bardzo wysoką świadomość szans płynących z zaangażowania w SDGs i wiążą z nimi duże nadzieje. Widzą w nich przede wszystkim szansę na zmianę podejścia zarządzanych przez siebie przedsiębiorstw do budowania wartości społeczno-ekonomicznej w oparciu o zrównoważony rozwój – taką opinię podziela aż 87% badanych prezesów. 89% jest  przekonanych, że zaangażowanie w zrównoważony rozwój zapewni im realny wpływ na swoją branżę. Ośmiu na dziesięciu badanych uznało, że silne zaakcentowanie nowego podejścia będzie stanowić ich istotny wyróżnik na tle branżowych konkurentów.

 

SDGs W POLSCE

Jednym z czynników sukcesu realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce jest nastawienie biznesu – znajomość i zrozumienie SDGs, a także przekonanie o związanych z nimi korzyściach i barierach.

 korzysci_sdgs

W przeprowadzonym przez CSR Consulting w październiku 2016 roku badaniu ankietowym zapytano przedstawicieli firm i ekspertów CSR o podejście do tego zagadnienia w ich firmach.   62% firm, które wzięły udział w badaniu, przygotowuje się lub jest już zaangażowane w realizację SDGs.  85% badanych praktyków CSR widzi możliwość realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju poprzez ich wpisanie w strategię CSR, a 68% poprzez włączenie w projekty biznesowe. Ponad 40% pytanych chciałoby wykorzystać SDGs do mierzenia rezultatów i efektów oraz raportowania danych pozafinansowych.

bariery_sdgs

Menedżerowie dostrzegają również wyzwania jakie stoją przed nimi w skutecznej realizacji SDGs.  56% respondentów za największe bariery we wdrożeniu uważa  zbyt małą wiedzę firm na temat SDGs. 42%  badanych menedżerów uważa, że kultura współpracy między firmami w dążeniu do osiągania wspólnych celów pozabiznesowych nie dojrzała jeszcze do realizacji tego typu przedsięwzięć.  40% sądzi, że Cele są zbyt odległe od celów biznesowych.

 

PERSPEKTYWA DLA BIZNESU W POLSCE

Dzięki SDGs biznes nie tylko zyskuje nowe ścieżki rozwoju, ale także może ująć swoją działalność w strategiczne ramy – biznesowe, prawne –wypracowane w ramach szerokiego consensusu świata biznesu, polityki i organizacji pozarządowych. Pewność odnośnie do tego, gdzie zmierzamy, w czasach tak dużej niepewności to bezcenna minimalizacja ryzyka i możliwość ucieczki z pułapki krótkoterminowej perspektywy. Wybór SDGs jako dźwigni wzrostu, daje szansę na zbudowanie trwałej, długofalowej przewagi konkurencyjnej. Jednym ze źródeł tej przewagi – poza oczywistymi względami reputacyjnymi – jest choćby możliwość tworzenia i rozwijania innowacyjnych produktów i usług odpowiadających na potrzeby coraz bardziej świadomych i odpowiedzialnych konsumentów. Aż 78% klientów deklaruje, że chętniej kupowałoby produkty i usługi oferowane przez firmy działające na rzecz realizacji SDGs. Uspójnienie swojej strategii z założeniami SDG to także szansa na partycypację w prywatnych i publicznych inwestycjach, choćby infrastrukturalnych, niezbędnych do realizacji Agendy 2030.

 

W JAKI SPOSÓB SDGs MOGĄ BYĆ ŹRÓDŁEM WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW?

  • Rozwój nowych produktów, usług, technologii i kanałów dystrybucji – stymulowany przez nowozdefiniowane potrzeby i usługi, także dla osób o niskich dochodach, oraz wybory świadomych konsumentów preferujących firmy zaangażowane w SDG;

  • zrównoważony łańcuch dostaw – SDGs są dodatkową zachetą do współpracy z dostawcami, którzy charakteryzują się najwyższymi standardami w zakresie etyki i zrównoważonego rozwoju;

  • wzmocnione, stabilne ramy działania – SDGs będą podstawą przyszłych politycznych decyzji na całym świecie, co tworzy szanse stabilnego rozwoju firmom opierających swoje strategie o SDGs;

  • możliwość synergicznej współpracy z innymi firmami, rządami i organizacjami – wielostronne partnerstwa są szansą na szersze i głębsze efekty działań, ale także wzmocnienie relacji z interesariuszami wokół ważnych biznesowo tematów;

  • stabilizację rynków i społeczeństw – przewidywalność zachowań i zjawisk znacząco zmniejsza ryzyko biznesowe;

  • lepsze relacje z klientami (wzrost lojalności) oraz pracownikami (większe zaangażowanie), którzy będą coraz bardziej wyczuleni na kwestie związane z SDGs;

  • nowe kompetencje pracowników, wyższe zaangażowanie – zapewniające satysfakcję zawodową i osobistą, ale także przekładające się na wyższą wydajność.

Zobacz również: 

〉   PRZEWODNIK DLA FIRM
   ZAGADNIENIA ISTOTNE DLA POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ

← Powrót do Strony głównej