Centrum wiedzy i inspiracji

Development co-operation report 2016 the SDGs as business opportunities

Szanse dla biznesu w kontekście współpracy rozwojowej

Supporting small businesses in developing countries

Analiza działań wspierających rozwój MŚP

NGOs leading the way on sustainable development goals

Broszura nt. współpracy z NGOs w realizacji SDGs

Research on collaboration for a sustainable future

Raport na temat partnerstw w realizacji SDGs

Making Development Co‑operation More Effective

Publikacja na temat zasad współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju

Corporate misconduct – individual consequences

Opinie kadry kierowniczej na zagadnienia nadużyć gospodarczych

The 2017 EU Justice Scoreboard

Przegląd skuteczności, jakości i niezależności systemów wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich UE

Business for Rule of Law Framework

Wytyczne dotyczące tego, w jaki sposób firmy mogą wspierać rządy prawa w zakresie dotyczącym biznesu

Raport Roczny Amnesty International 2016 / 2017

Analiza sytuacji praw człowieka w 159 państwach

European forest ecosystems. State and trends.

Ocena obecnego stanu ekosystemów leśnych w Europie

Global Biodiversity Outlook 4

Ocena postępów realizacji długoterminowej strategii w zakresie bioróżnorodności

State of European Markets 2017. Biodiversity Offsets and Compensation.

Raport nt. przesunięć różnorodności biologicznej w Europie

Global Impacts Report 2017

Raport nt. korzyści, jakie przedsiębiorstwa mogą osiągnąć poprzez inwestycje w krajobrazy.

Global Impacts Report 2017

Przegląd inicjatyw podejmowanych przez MSC i zmian, jakie dokonały się w sektorze rybołówstwa dzięki certyfikacji MSC.

The State of World Fisheries and Aquaculture

Publikacja na temat produkcji akwakultury, sytuacji rybaków, łowisk, stanu zasobów, przetwórstwa i utylizacji.

Conserve and Sustainably Use the Oceans, Seas and Marine Resources

Publikacja ukazuje ludzkie interakcje z oceanami, morzami oraz ich zasobami.

Oceans Solutions

Inspiracja dla biznesu do działania w zakresie SDG 14: Życie pod wodą

Bałtyk dla wszystkich

Publikacja wskazująca na potencjał rozwojowy Bałtyku i podnosząca problemy eksploatacji zasobów morskich

The Business End of Climate Change

Próba udowodnienia znaczącego wkładu biznesu w ograniczenie zmian klimatycznych

Recommendations of The Task Force on Climat-related Finacial Disclosures

Zalecenia dotyczace ujawniania informacji na temat zmian klimatycznych

Living Planet Report 2016. Risk and resilience in a new era

Raport na temat stanu przyrody na Ziemi i wpływu człowieka na jej stan.

Climate Change. The Investment Perspective

Analiza obecnej sytuacji oraz wskazówki dla przedstawicieli branży finansowej.

Business Opportunities in a Changing Climate

Opracowanie dotyczące zmian klimatycznych skierowane do biznesu

The circular economy: Moving from theory to practice

Zbiór artykułów na temat gospodarki obiegu zamkniętego

CEO Guide to The Circular Economy

Przewodnik przybliżający zagadnienia gospodarki obiegu zamkniętego i przedstawiający przykłady działań firm

Growth Within: A Circular Economy Vision For a Competitive Europe

Raport wyjaśniający założenia gospodarki obiegu zamkniętego

Food Loss and Waste Accounting and Reporting Standard

Publikacja będąca efektem prac prowadzonych przez Food Loss & Waste Protocol

W kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Wyzwania i szanse.

Raport wprowadzający do zagadnień gospodarki obiegu zamkniętego.

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2030

Identyfikacja kluczowych aspektów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w Polsce.

Chemicals and Waste Management for Sustainable Development

Studia przypadków z całego świata w zakresie postępowania z odpadami.

Chemicals and Waste Governance Beyond 2020

Analiza modeli zarządzania chemikaliami i odpadami.

Culture Urban Future

Raport w centrum uwagi stawiający kulturę, która stanowi o wartości urbanistycznej modernizacji i innowacji

The Nexus of Urbanization, Violence and Conflict

Raport na temat związków między urbanizacją, przemocą i konfliktem

Global Report on Urban Equitable, Healthier Cities

Raport nt. znaczenia zdrowia publicznego dla procesów urbanizacyjnych

Sustainable Cities Index 2016

Zestawienie 100 miast w kontekście trzech wymiarów: people, planet, prosperity

Sustainable Cities (UNIDO)

Raport o wyzwaniach stojących przed społecznościami miast oraz przykłady programów prowadzonych przez UNIDO

Sustainable Cities (WBCSD)

Publikacja nt. modelu współpracy między biznesem i miastami na rzecz zrównoważonego rozwoju

Understanding The Socio-Economic Divide In Europe

Raport nt. nierówności w Europie

World happiness report 2017

Raport nt. odczuwania szczęścia przez mieszkańców różnych państw

World Social Science Report 2016. Challenging Inequalities: Pathways to a Just World

Analiza skutków światowych nierówności

Poverty and Shared Prosperity 2016. Taking on inequality

Aktualne statystyki i analizy dotyczące ubóstwa i dzielenia się dobrobytem

Leaving No One Behind – The Imperative of Inclusive Development. Report on the World Social Situation 2016

Raport nt. polityki włączajacej

Polska. Badania i rozwój w przedsiębiorstwach 2016

Podsumowanie trendów w działalności B+R przedsiębiorców w Europie Środkowej

Industrial Development Report 2016.

Wpływ zmian technologicznych na zmiany strukturalne w krajach rozwijających.

2016 Mobile Industry Impact Report: SDG

Opracowanie na ten temat transformacyjnego wpływu branży telefonii komórkowych na społeczeństwa i gospodarki

2035: Paths towards a sustainable EU economy

Raport z badania nt. potencjału m.in. ekoinnowacji do budowania zrównoważonej gospodarki w Europie

Polska 2025 nowy silnik wzrostu w Europie

Raport firmy doradczej McKinsey pokazujący dwa potencjalne scenariusze rozwojowe dla Polski.

Doing Business 2017. Equal Opportunity for All

14. edycja opracowanego przez World Bank Group raportu dot. aspektów funkcjonowania biznesu

Innowacyjność polskich przedsiębiorstw

Wyniki najnowszych badań nad krajową innowacyjnością przeprowadzonych przez naukowców z DELab.

The Tourism Sector and the Sustainable Development Goals

Wpływ branży turystycznej na realizację SDGs.

Global Tracking Framework. Progress toward Sustainable Energy 2017

Analiza efektów globalnych działań w latach 2012-2014.

Renewables 2017 Global Status Report

Przegląd globalnej sytuacji w sektorze energetycznym.

Potencjał innowacyjny gospodarki

Diagnoza obecnego stanu i ocena perspektyw rozwoju innowacyjności w Polsce.

Aktywność ekonomiczna ludności Polski – IV kwartał 2016

Raport Głównego Urzędu Statystycznego

Decent work and the 2030 agenda

Szczegółowe omówienie zadań wynikających z SDG 8.

Supply Chain Sustainability

Przewodnik dla firm nt. zrównoważonego łańcucha dostaw.

SDGs Mean Business

Dokument nt. wykorzystania przez firmy standardów zrównoważonego rozwoju.

SDG Industry Matrix. Climate Opportunities

Dokument przedstawia możliwości działania na rzecz Celów: 7, 12 i 13.

REthinking Energy 2017

Aktualny stan i perspektywy dla energii odnawialnej.

Renewable energy in Europe 2017

Ocena zmian dotyczących energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

The situation of water, sanitation and hygiene in schools

Podsumowanie sytuacji sanitarnej i higienicznej w szkołach.

Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2017

Publikacja wydana przez Urząd Statystyczny w Białymstoku we współpracy z GUS.

Woda w mieście

Publikacja nt. wody w kontekście zrównoważonych miast i przyszłych wyzwań związanych z ich funkcjonowaniem.

Monitoring Water and Sanitation in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Przegląd zadań szczegółowych dotyczących SDG 6.

Wastewater the Untapped Resource

Raport ONZ nt. gospodarki wodno-ściekowej.

Water a success factor for implementing the Paris Agreement

Dokument dotyczący zarządzania zasobami wodnymi.

Ochrona jakości wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia

Raport NIK.

Beyond the Source

Raport na temat korzyści wynikających z ochrony źródeł wody.

Potencjał kobiet dla branży technologicznej

Analiza uwarunkowań związanych z wyborem przez kobiety technicznej i ścisłej ścieżki edukacyjnej.

Zawód: prezeska! – diagnoza przedsiębiorczości kobiet

Wyzwania, z jakimi mierzą się kobiety decydujące się na prowadzenie biznesu w Polsce.

Women in Business

Raport zawiera zalecenia dotyczące zwiększenia liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych.

Praca i przedsiębiorczość kobiet

Raport nt. aktywności zawodowej kobiet będący częścią ogólnopolskiego programu „Sukces TO JA”.

Making Every Woman And Girl Count

Raport odnoszący się w całości do Celów Zrównoważonego Rozwoju dotyczących płci.

Łączy nas różnorodność! Przewodnik po Karcie Różnorodności

Wydany w 2016 roku przez FOB poradnik dla pracodawców.

2017 Report on equality between women and men in the EU

Publikacja nt. zmian, jakie nastąpiły w ostatnim roku w UE w kwestii równości płci.

Unpacking Sustainable Development Goal 4. Education 2030

Przewodnik nt. zobowiązań i wskaźników Celu 4.

Education at a Glance 2016. OECD Indicators

Porównanie różnych rozwiązań edukacyjnych.

Education And Training Monitor 2016

Coroczny raport prezentujący ocenę jakości szkoleń i stanu edukacji w Europie.

The Sustainable Development Goals (SDGs): The Value for Europe

Opracowanie nt. szans dla biznesu wynikających z SDGs.

Make Road Safe – Time for Action

Publikacja wskazująca kierunki działania dla wszystkich sektorów w zakresie bezpieczeństwa na drogach.

Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania

Wyczerpujący raport, wydany w 2016 r. przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

Healthier, Fairer, Safer. The Global Health Journey 2007-2017.

Opis i analiza kluczowych aspektów związanych z globalnym zdrowiem.

CEO Guide to the SDGs

Przewodnik, którego celem jest ożywienie zaangażowania światowych liderów biznesu w działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Better Business, Better World (2017)

Raport analizujący sytuację biznesową na świecie w odniesieniu do SDGs.

Can corporate reporting help end poverty?

Raport GRI nt. walki biznesu z ubóstwem i sposobu raportowania tych zagadnień przez firmy.

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym

Analiza bezpieczeństwa żywnościowego Polski

System, który nie działa

Analiza realizacji programu dożywiania dzieci w Polsce

Business and SDGs, Business Fights Poverty

Opracowanie przedstawiające szanse dla firm w kontekście wyzwań społecznych i środowiskowych.

Raport GUS: Jakość życia w Polsce w 2015 roku

Raport ze zrealizowanego w 2015 r. “Badania spójności społecznej”.

SDG Knowledge Hub

Interaktywna baza wiedzy, wydarzeń, artykułów na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju.

SDG Compass

Przewodnik dla firm chcących uspójnić swoje biznesowe strategie z SDGs

Delivering on the SDGs

Krótki i praktyczny przewodnik dla biznesu wydany przez World Business Council on Sustainable Development.

Advancing the Sustainable Development Goals

Raport z badania oczekiwań „Millenialsów” względem biznesu i działań firm w zakresie SDGs.

Breakthrough Business Models

Raport przedstawiający nowe modele biznesowe i społeczne w kontekście SDGs.

A Framework for Business Engagement in Education

Przygotowany przez UNICEF oraz kluczowe agendy ONZ przewodnik dla firm, które chcą zaangażować się na rzecz edukacji.

Measuring Impact

Measuring Impact to kompendium wiedzy na temat mierzenia i raportowania SDG oraz źródło inspiracji dla firm w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Poverty Footprint

Poverty Footprint Guide to narzędzie umożliwiające ocenę i zrozumienie wpływu działalności przedsiębiorstw na różne wymiary ubóstwa.