Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)

 

logo_h

Globalne wyzwania, przede wszystkim klimatyczne, ale także gospodarcze i społeczne, osiągnęły skalę i poziom złożoności, których nie rozwiążemy na poziomie jednostki czy nawet pojedynczej organizacji. Ogłoszone przez ONZ Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) są szansą na to, by zapewnić obecnym i przyszłym pokoleniom lepszą przyszłość. By osiągnąć ten cel, musimy połączyć siły, zastąpić prymat indywidualnego interesu myśleniem w kategorii globalnych, ogólnoludzkich priorytetów – zmienić optykę z „mój świat” na „nasz świat”.

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

1 sdg-2 sdg-3 sdg-4 5 sdg-6 7 sdg-8 sdg-9 10 sdg-11 sdg-12 sdg-13 14 sdg-15 sdg-16 17   

Siedemnaście wzajemnie przenikających się i uzupełniających Celów Zrównoważonego Rozwoju to – uzgodniony przez przedstawicieli państw członkowskich ONZ, biznesu, licznych instytucji i organizacji – plan na rzecz zrównoważonego rozwoju, umocnienia pokoju i wolności na świecie. SDGs mają swoje rozwinięcie w 169 szczegółowych celach – zadaniach. Zobowiązaliśmy się – razem z pozostałymi państwami członkowskimi ONZ – zrealizować je do 2030 roku.

pdf-pom-male   SZCZEGÓŁOWY OPIS CELÓW (PDF)

People, Planet, Prosperity, Peace oraz Partnership – to pięć punktów odniesienia przenikających wszystkie SDGs. Cele pokrywają szerokie spektrum kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem, w tym:

  • wyeliminowanie ubóstwa i głodu,
  • poprawienie stanu zdrowia i edukacji,
  • bardziej zrównoważone miasta,
  • zwalczenie zmian klimatycznych,
  • ochrona oceanów i lasów.

SDGs to ambitny, uniwersalny plan działania, ale także swoiste współczesne esperanto, integrujące pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych działania rządów, biznesu i organizacji pozarządowych.

DLACZEGO CELE SĄ WAŻNE DLA BIZNESU?

Przedsiębiorstwa są uzależnione od szeroko rozumianej kondycji społeczeństw, do których kierują swoje produkty i usługi. Wysoka jakość życia, edukacja, zdrowie, godna praca, czyli wszystko to, co decyduje o dobrostanie społeczeństw pośrednio wpływa na skłonność do konsumpcji. Dlatego biznes powinien być żywotnie zainteresowany działaniami, które wpisują się w ideę zrównoważonego rozwoju.

Dlatego właśnie na biznesie spoczywa szczególna odpowiedzialność za realizację tych ambitnych celów. To przedsiębiorstwa istotnie wpływają na tempo i jakość globalnego rozwoju gospodarczego, kształtują poziom i warunki zatrudnienia, decydują o wysokości i kierunkach alokacji środków na innowacje, w tym przełomowe rozwiązania społeczne i ekologiczne. Fundamentalna zmiana podejścia do zarządzania i raportowania tworzy dla biznesu unikalne szanse na to, by budować wartość przedsiębiorstw w innowacyjny, wizjonerski i oczekiwany przez interesariuszy sposób.

W każdym z Celów szczegółowych możemy znaleźć zagadnienia ważne z perspektywy rozwoju samego biznesu – zobacz, jakie:

pdf-pom-male   SDGS I TEMATY WAŻNE  DLA BIZNESU (PDF)

Zobacz również: 

   SZANSE DLA POLSKIEGO BIZNESU
   ZAGADNIENIA ISTOTNE DLA POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ

← Powrót do Strony głównej