Cel 9: Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

BUDOWAĆ STABILNĄ INFRASTRUKTURĘ, PROMOWAĆ ZRÓWNOWAŻONE UPRZEMYSŁOWIENIE ORAZ WSPIERAĆ INNOWACYJNOŚĆ

9.1 Rozwijać niezawodną, zrównoważoną i odporną infrastrukturę dobrej jakości, w tym infrastrukturę regionalną i transgraniczną, wspierającą rozwój gospodarczy i dobrobyt ludzi. Zapewnić  wszystkim ludziom równy dostęp do infrastruktury po przystępnej cenie.

9.2 Promować inkluzywną i zrównoważoną industrializację; do 2030 roku znacznie zwiększyć udział przemysłu w zatrudnieniu i wytwarzaniu PKB, biorąc pod uwagę uwarunkowania  krajowe; podwoić ten udział w krajach najsłabiej rozwiniętych.

9.3 Zwiększyć dostęp małych i innych przedsiębiorstw, w tym przemysłowych, w szczególności w krajach rozwijających się, do usług finansowych i przystępnych kredytów oraz włączyć je w łańcuchy wartości i zapewnić udział w rynku.

9.4 Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami.

9.5 Do 2030 roku wzmocnić badania naukowe i podnieść poziom technologiczny sektora przemysłowego we wszystkich krajach, szczególnie w rozwijających się, w tym poprzez innowacje, znaczne zwiększenie liczby pracowników sektora badawczo-rozwojowego na każdy milion osób oraz poprzez zwiększanie publicznych i prywatnych nakładów finansowych na rozwój.

9.a Ułatwić rozwój zrównoważonej i odpornej infrastruktury w krajach rozwijających się poprzez wzmocnienie wsparcia finansowego, technologicznego i technicznego dla krajów afrykańskich, najmniej rozwiniętych, w tym pozbawionych dostępu do morza i małych krajów wyspiarskich.

9.b Wspierać krajowy rozwój technologiczny, badania i innowacyjność w krajach rozwijających się, w tym poprzez prowadzenie sprzyjającej polityki m.in. dla dywersyfikacji przemysłowej i zwiększania wartości dodanej dla dóbr.

9.c Do 2020 roku znacząco zwiększyć dostęp do technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz dążyć do zapewnienia przystępnego i powszechnego dostępu do Internetu w krajach najmniej rozwiniętych.

 • Inwestycje infrastrukturalne
 • Dostęp do usług finansowych
 • Inwestycje z zakresu ochrony środowiska
 • Badania i rozwój
 • Regulacje prawne dotyczące technologii
 • Działalność biznesowa jest niezaprzeczalnie zależna od materiałów, zasobów, pracowników i wsparcia w usługach z różnych stron świata.
 • Starzejąca się, zdegradowana lub nieistniejąca infrastruktura jest wyzwaniem dla funkcjonowania biznesu.
 • Innowacyjne rozwiązania i infrastruktura, którą biznes tworzy na własne potrzeby, są jednak często niedostępne powszechnie, co utrudnia ogólny wzrost gospodarczy i postęp społeczny.
 • Szansą dla zaangażowania się firm w rozwój zrównoważony jest promowanie własnych rozwiązań innowacyjnych na zewnątrz, przyczynianie się do modernizacji infrastruktury regionu, inwestycje w technologie energetyczne i komunikacyjne i udostępnianie ich, proponowanie usług finansowych dla różnych grup społecznych, stwarzanie możliwości rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Cel 9. odwołuje się do wzrostu gospodarczego i dobrobytu ludzi osiąganego w sposób zrównoważony m.in. za pomocą dobrej jakości infrastruktury. Cel ten zachęca również do promocji inkluzywnej i zrównoważonej industrializacji, zwiększenia dostępu przedsiębiorstw do usług finansowych i włączania ich w łańcuchy wartości, akcentuje konieczność podjęcia działań na rzecz efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych – zwłaszcza w przemyśle i potrzebę wdrażania przyjaznych dla środowiska czystych technologii i procesów. W ramach Celu pojawia się też zobowiązanie do podniesienia poziomu technologicznego sektora przemysłowego, poprzez zwiększenie liczby pracowników sektora R&D oraz inwestycje. Zadania wpisane w Cel wskazują też na pilną potrzebę podjęcia tego typu działań na rzecz krajów rozwijających się.

Polska jest NAJWIĘKSZYM BENEFICJENTEM POMOCY UNII EUROPEJSKIEJ – w okresie 2014-2020 otrzymamy w sumie 82,5 mld EUR, z przeznaczeniem głównie na inwestycje w infrastrukturę transportową – drogową i kolejową oraz na sfinansowanie inwestycji w miastach, w szczególności dot. projektów związanych z czystym transportem miejskim i gospodarką niskoemisyjną. Największy wzrost wydatków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Szczegółowy opis programów, efekty działań zrealizowanych w ich ramach oraz oferty wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw można znaleźć na stronie FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Dobrze zaprojektowane i zarządzane miasta oferują duże możliwości zrównoważonego życia i takiego też środowiska biznesowego. Dlatego polskie miasta coraz chętniej podejmują działania mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu operacji logistycznych i prowadzenia działalności gospodarczej na warunki życia na obszarach miejskich – ich przykłady podaje MAGAZYN WE BUILD VALUE

Aktualny stan Polskiej gospodarki jest pozytywnie oceniany przez ekspertów, jednak oprócz pochwał Komisja Europejska w swym RAPORCIE Z LUTEGO 2017 – zwraca uwagę na niewystarczające postępy Polski w zakresie inwestycji w badania i rozwój (R&D), własność intelektualną, oprogramowanie czy energię odnawialną. Wyzwaniem pozostaje również stan powietrza – najgorszy wśród państw UE. Podobne wnioski wysnuwają autorzy raportu POLAND 2025: EUROPE’S NEW GROWTH ENGINE, zaznaczając, że warunkiem ambitnego rozwoju Polski są: 1) przezwyciężanie barier wzrostu, szczególnie w odniesieniu do górnictwa, energetyki, rolnictwa, 2) rozwój sektorów o dużym potencjale (np. zaawansowane usługi biznesowe, procesy produkcyjne i przetwórstwo żywności), 3) osiągnięcie efektywności kosztowej w technologii (na przykładzie branży farmaceutycznej), 4) powstrzymywanie niekorzystnych trendów demograficznych. 

Jak wynika z przytoczonych wyżej danych, wyzwaniem dla Polski pozostaje działalność badawczo-rozwojowa. Tymczasem na podstawie danych z raportu Deloitte POLSKA. BADANIA I ROZWÓJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH 2016, 44 proc. firm deklaruje, że nie wdrożyło strategii badawczo – rozwojowej. Blisko połowa przedsiębiorców nie dostrzega korzyści biznesowych z działań badawczo-rozwojowo-innowacyjnych. To niepokojący wynik, zwłaszcza, że obserwacje światowych gospodarek wskazują, że przyszłość należy do tych opartych na wiedzy. Duże i średnie firmy charakteryzują się większą aktywnością innowacyjną, co wynika z faktu, iż na ogół osiągnęły już wystarczające zasoby, niezbędne do realizacji projektów B+R – takich jak kapitał, dojrzałość strategii rozwoju czy wykwalifikowane zasoby ludzkie. W tym kontekście szczególnie efektywna może być współpraca biznesu z ośrodkami naukowo – badawczymi oraz dostępność bankowych produktów i usług, które – wraz z pomocą w doborze odpowiedniej struktury finansowania oraz zabezpieczeń przed ryzykiem – zachęcą polskie firmy do większej aktywności w zakresie B+R.  

W realizacji założeń Celu 9 drzemie ogromny potencjał rozwojowy dla wielu branż, również dla telekomunikacyjnej.  Jak wynika z raportu 2016 MOBILE INDUSTRY IMPACT REPORT: SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS jest on wskazywany jako kluczowy dla sektora na poziomie globalnym. Branża ta odgrywa znaczącą rolę w rozwoju infrastruktury, zarówno jako dostawca, ale także jako katalizator dla ewolucji innych gałęzi przemysłu, w tym procesów przemysłowych i produkcji, które są centralną częścią tego SDG. Komunikacja mobilna – w znacznej mierze dzięki lepszej wymianie informacji – odgrywa również istotną rolę w rozwoju mniejszych przedsiębiorstw czy lokalnych społeczności.

 • Inwestycje w nową, odporną infrastrukturę lub modernizacja istniejącej tak, aby była bardziej zrównoważona, przyjazna ludziom i środowisku.
 • Angażowanie lokalnych społeczności, zwłaszcza grup wrażliwych, w procesy konsultacyjne dotyczące zmian w infrastrukturze.
 • Inwestycje lub inne działania na rzecz projektów i ośrodków badawczo-rozwojowych.
 • Promowanie innowacji i klimatu otwartość na nie, także poprzez tworzenie szans dla wszystkich interesariuszy – by mogli oni oferować kreatywne rozwiązania dotyczące problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem.
 • Ustanowienie standardów i promowanie przepisów zapewniających zrównoważone zarządzanie projektami i inicjatywami firmy.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi i sektorem publicznym w promowaniu zrównoważonego rozwoju.
 • Umożliwianie dostępu do kredytów i innych usług finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw i włączanie ich w łańcuchy wartości.

Wybrane dobre praktyki

STENA RECYCLING

Badania naukowe nad wykorzystaniem tworzyw sztucznych

NOVOZYMES

Bio-rozwiązania dla przemysłu

FAIRWAVES

Dostępne i niedrogie sieci mobilne

INNOGY

Innovation Hub

Wybrane inicjatywy

STOWARZYSZENIE TOP 500 INNOVATORS

Design Thinking Week