Cel 5: Równość płci

OSIĄGNĄĆ RÓWNOŚĆ PŁCI ORAZ WZMOCNIĆ POZYCJĘ KOBIET I DZIEWCZĄT

5.1 Zakończyć dyskryminację we wszystkich formach wobec kobiet i dziewcząt na całym świecie.

5.2 Wyeliminować wszelkie formy przemocy wobec kobiet i dziewcząt w sferze publicznej i prywatnej, w tym handel ludźmi, wykorzystywanie seksualne i inne formy wyzysku.

5.3 Wyeliminować wszelkie krzywdzące praktyki, takie jak wczesne i przymusowe małżeństwa, małżeństwa dzieci, a także okaleczanie żeńskich narządów płciowych.

5.4 Docenić nieodpłatną opiekę i pracę w domu przez zapewnienie usług publicznych, infrastruktury, ochrony socjalnej oraz przez promowanie wspólnej odpowiedzialności w gospodarstwie domowym i  rodzinie, zgodnie z krajowymi uwarunkowaniami.

5.5 Zapewnić kobietom pełny i efektywny udział w procesach decyzyjnych na wszystkich szczeblach w życiu politycznym, ekonomicznym i publicznym oraz równe szanse w pełnieniu funkcji przywódczych.

5.6 Zapewnić powszechny dostęp do ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz korzystanie z praw reprodukcyjnych, zgodnie z Programem Działań Międzynarodowej Konferencji na Rzecz Ludności i Rozwoju, Pekińską Platformą Działania i dokumentami końcowymi ich konferencji przeglądowych.

5.a Przeprowadzić reformy zapewniające kobietom równe prawa w dostępie do zasobów ekonomicznych, prawa własności, sprawowania kontroli nad gruntami i innym mieniem, usług finansowych, dziedziczenia oraz zasobów naturalnych, zgodnie z prawem krajowym.

5.b Upowszechnić korzystanie z technologii, w szczególności technologii informacyjnych i komunikacyjnych, by przyczyniać się do wzmocnienia pozycji kobiet.

5.c Przyjąć oraz wzmocnić polityki i skuteczne ustawodawstwo promujące równość płci oraz wzmacniające pozycję kobiet i dziewcząt na wszystkich szczeblach.

 • Równe wynagrodzenie dla kobiet i mężczyzn
 • Różnorodność i równe szanse
 • Dostęp do służby zdrowia w zakresie usług ginekologicznych
 • Przeciwdziałanie przemocy i molestowaniu w miejscu pracy
 • Kierownictwo kobiet
 • Opieka nad dziećmi i świadczenia
 • Równość płci jest fundamentalnym prawem człowieka, niezbędnym do osiągnięcia wzrostu gospodarczego, rozwoju społecznego i biznesowego, jednak w każdej części świata kobiety i dziewczęta nadal są dyskryminowane i cierpią z powodu przemocy
 • Wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt oraz osiągnięcie równości płci wymaga skoordynowanych wysiłków wszystkich zainteresowanych stron, w tym biznesu
 • Poza podstawowymi obowiązkami względem pracowników, firmy mają również możliwość przeciwdziałania upodmiotowieniu kobiet i dziewcząt za pomocą polityki prowadzonej działalności, inwestycji, zaangażowania społecznego i partnerstwa porządku publicznego, edukacji i tworzenia inicjatyw i dobrych praktyk

Cel 5. zachęca do podejmowania działań na rzecz równości płci i wzmacniania roli kobiet oraz dziewcząt w różnych sferach życia, w tym zawodowego. Równość płci powinna być osiągana poprzez wyeliminowanie dyskryminacji oraz wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt, docenienie nieodpłatnej opieki i pracy w domu, ale także wzmocnienie pozycji kobiet w życiu politycznym, publicznym i biznesowym. Cel 5 wskazuje też na konieczność przeprowadzenia reform zapewniających kobietom równe prawa w dostępie do ważnych dla nich zasobów, upowszechnienie korzystania z technologii (w tym ICT) pozwalających wzmocnić rolę kobiet oraz przyjęcie polityk promujących równość płci.

Wzmacnianie pozycji kobiet i dziewcząt i osiąganie równości płci wymaga wspólnych wysiłków wszystkich zainteresowanych stron, w tym biznesu. Jak wynika z opublikowanego w 2017 r. RAPORTU KOMISJI EUROPEJSKIEJ, w III kwartale 2016 r. poziom zatrudnienia kobiet w krajach członkowskich wyniósł 65,5%, podczas gdy poziom ten w przypadku mężczyzn wyniósł 77,4%. Wynosząca ok. 12% różnica utrzymuje się od 2013 r. Poziom zatrudnienia Polek w tym okresie był nieznacznie niższy od średniej UE – 63%, zaś mężczyzn niemal osiągnął tę średnią – 77%. Średnia UE dla równości płci wśród członków zarządu, przewodniczących i dyrektorów generalnych dużych spółek notowanych na giełdzie wyniosła 23,9 % – w tych statystykach Polska znalazła się poniżej średniej, z wynikiem 18,8% (tuż za Chorwacją – 19,9%, przed Austrią – 18,1%). W 2015 r. różnica w poziomie wynagrodzeń dla Polek i Polaków (mierzona % różnicą w wynagrodzeniach brutto obu płci) wyniosła 7,7, zaś średnia dla UE – 16,3. Z przytoczonego w opracowaniu badania wynika również, że średnio 22% jego respondentów (obywatele krajów członkowskich UE) uznaje, że kobiety często przesadnie wyolbrzymiają problem nadużyć wobec nich i oskarżają o gwałty, a 17% przyjmuje, że do przemocy wobec kobiet dochodzi wskutek prowokacji kobiet. Polska w tym badaniu prezentuje się jeszcze gorzej – 26% badanych uważa, że kobiety wyolbrzymiają roszczenia z tytułu nadużycia lub gwałtu, aż 28% Polaków zgadza się ze stwierdzeniem, że przemoc wobec kobiet jest często prowokowana przez ofiarę.

Na wszystkich firmach ciąży odpowiedzialność za przestrzeganie praw człowieka, w tym praw kobiet i dziewcząt. Poza tymi standardowymi zobowiązaniami firmy mogą wspierać kobiety i dziewczęta poprzez podstawową działalność, inwestycje społeczne, zaangażowanie w politykę publiczną, partnerstwa czy promowania kobiecej przedsiębiorczości. O potencjale Polek niech świadczą wyniki RAPORTU FIRMY DELOITTE ORAZ COCA-COLA, z którego wynika, że na zawodowy sukces kobiet wpływają czynniki takie, jak: wykształcenie (poziom i kierunek), liczba dzieci w rodzinie, warunki pracy (w tym dyskryminacja płacowa) i warunki dla przedsiębiorczości.

 • Zwiększenie roli kobiet we wszystkich obszarach zarządzania w biznesie – zapewnienie poziomu min. 30% na stanowiskach kierowniczych (decyzyjnych i zarządczych).
 • Zapewnienie – sprawiedliwego w wysokości i równego ze względu na płeć pracownika – wynagrodzenia (w tym dodatkowych świadczeń) za pracę o tej samej wartości.
 • Docenienie i wspieranie opieki rodzica nad dzieckiem lub inną osobą zależną poprzez dostarczenie usług, zasobów i informacji.
 • Ustanowienie lub wzmocnienie polityki „zero tolerancji” wobec wszystkich form przemocy w pracy, w tym werbalnych lub fizycznych, oraz przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu.
 • Rozwijanie relacji biznesowych z firmami prowadzonymi przez kobiety włączając w to małe przedsiębiorstwa i kobiety-przedsiębiorczynie.
 • Rozwijanie technologii (w tym ICT) na rzecz wzmocnienia roli kobiet i ich cyfrowych kompetencji potrzebnych w przyszłości. 
 • Wzmocnienie roli kobiet uczestniczących w całym łańcuchu wartości i eliminowanie krzywdzących dla nich praktyk.
 • Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia firm, których strategia biznesowa jest silnie powiązana z SDG 5 do zaspokajania potrzeb społecznych lub środowiskowych (nowe produkty i usługi) oraz dotarcia do nowych grup klientów.

Wybrane dobre praktyki

GAP

Working for Greater Equality and Opportunity

COCA-COLA

5by20

MASTER CARD

Girls4Tech

HENKEL

W drodze do pracy

Wybrane inicjatywy

FUNDACJA RODZIC W MIEŚCIE

Rodzic w pracy

FUNDACJA KOSMOS DLA DZIEWCZYNEK

KOSMOS. Magazyn dla wszystkich dziewczyn

FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Karta Różnorodności

Komentarz eksperta

“Choć statystycznie Polki są lepiej wykształcone niż Polacy, ten potencjał nie znajduje odzwierciedlenia na rynku pracy. Kobiety podlegają różnym formom dyskryminacji, napotykając szereg przeszkód związanych ze stereotypami. Rola biznesu w procesie wyrównywania szans kobiet na rynku pracy – i w gospodarce w ogóle – jest kluczowa i nie do przecenienia”.

〉   CAŁY KOMENTARZ

Marzena Strzelczak
Dyrektorka Generalna / Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu