Cel 1: Koniec z ubóstwem

WYELIMINOWAĆ UBÓSTWO WE WSZYSTKICH JEGO FORMACH NA CAŁYM ŚWIECIE

1.1 Do 2030 roku wyeliminować  skrajne ubóstwo na całym świecie aktualnie mierzone jako utrzymywanie się za mniej niż $1,25 dziennie.

1.2 Do 2030 roku zmniejszyć przynajmniej o połowę odsetek mężczyzn, kobiet i dzieci, cierpiących z powodu ubóstwa, we wszystkich jego wymiarach oraz zgodnie z krajowymi politykami.

1.3 Wdrożyć właściwe dla poszczególnych krajów systemy i mechanizmy ochrony socjalnej dla wszystkich ludzi, włączając w to najniższe klasy społeczne oraz do 2030 roku objąć nimi jak największą liczbę grup ubogich i wrażliwych.

1.4 Do 2030 roku wszystkim kobietom i mężczyznom, w szczególności osobom ubogim i wrażliwym, zapewnić równe prawa w dostępie do zasobów ekonomicznych i naturalnych, podstawowych usług, prawa do własności i sprawowania kontroli nad gruntami i innym mieniem, dziedziczenia, właściwych nowych technologii oraz usług finansowych, w tym mikrofinansów.

1.5 Do 2030 roku zbudować odporność osób ubogich i wrażliwych wobec zagrożeń, zmniejszyć ich ekspozycję i wrażliwość na ekstremalne zjawiska klimatyczne oraz wstrząsy gospodarcze, społeczne i środowiskowe, a także katastrofy naturalne.

1.a Zapewnić znaczną mobilizację środków pochodzących z różnych źródeł, w tym ze zwiększonej współpracy rozwojowej, by zapewnić  odpowiednie i przewidywalne środki dla krajów rozwijających się, w szczególności dla państw najmniej rozwiniętych, umożliwiających wdrażanie programów i polityk dotyczących wyeliminowania głodu we wszystkich jego formach.

1.b Stworzyć ramy stabilnej polityki na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym w oparciu o strategie rozwoju wspierające ubogich i uwzględniające kwestię płci, by wesprzeć szybkie inwestowanie działań dążących do eliminacji ubóstwa.

 • Dostępność produktów i usług dla osób o niskich dochodach,
 • Zarobki, płace i świadczenia,
 • Rozwój gospodarczy w obszarach o wysokim priorytecie,
 • Dostęp do wysokiej jakości usług podstawowej opieki zdrowotnej,
 • Możliwość umycia się,
 • Dostęp i niezawodność energii elektrycznej,
 • Wyeliminowanie wszelkich form dyskryminacji.
 • Około 17% ludności na świecie (czyli miliard) wciąż żyje za ok 1,25$ dziennie lub mniej
 • Wśród ubogich są grupy doświadczające dodatkowych ograniczeń – to osoby niepełnosprawne, kobiety, dzieci i tzw. ludność rdzenna
 • Sektor prywatny powinien być przede wszystkim odpowiedzialny za przestrzeganie praw tych grup
 • Może to realizować np. poprzez modele biznesowe włączające grupy wykluczone, innowacyjne produkty i usługi skierowane do osób gorzej usytuowanych, a także poprzez wykorzystanie unikatowych umiejętności i wymagań poszczególnych grup, zyskując w nich klientów, pracowników czy kontrahentów

Choć dane dotyczące ubóstwa w Polsce świadczą o poprawiającej się sytuacji polskiego społeczeństwa, ubóstwo nadal pozostaje naszym problemem. Zgodnie z opracowaniem Głównego Urzędu Statystycznego ubóstwo ma wiele wymiarów, w tym m.in. dochodowe, warunków życia i ubóstwo równowagi budżetowej. Oszacowano, że blisko 14% gospodarstw domowych żyje poniżej przyjętej granicy ubóstwa (w przypadku gospodarstw jednoosobowych to kwota 1043 zł), zaś 11% jest zagrożonych biedą w związku z brakiem równowagi finansowej. Warto mieć te statystyki na uwadze i – wpisując działania w CEL 1 – włączyć się w nurt walki z ubóstwem. Więcej danych w RAPORCIE GUS.

 • „Inkluzywne modele biznesowe” (INCLUSIVE BUSINESS MODELS) – rozwiązania opłacalne i przynoszące korzyści biznesowe (nowe rynki, większe przychody, innowacje, wzmocnione sieci dostaw i dystrybucji), ale także pracownicze (wsparcie ubogich poprzez zapewnienie dostępu do produktów i usług jako konsumentów lub poprzez włączenie ich do systemu jako pracowników czy dostawców).
 • Zrównoważony łańcuch dostaw, jako rozwiązanie ograniczające ryzyko pogłębiania ubóstwa.

Wybrane dobre praktyki

PKN ORLEN

Streetworking. Fundusz grantowy dla Płocka

SIMPA NETWORKS

Progressive Purchase Model

THE TATA GROUP

The TATA’s programme

Wybrane inicjatywy

FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Karta Różnorodności

AKADEMIA ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE

Global Challenges Local Solutions

Komentarz eksperta

„Walka z ubóstwem jest celem obezwładniającym z jednej strony i oczywistym z drugiej. By nie potraktować walki z ubóstwem powierzchownie trzeba myśleć o oddziaływaniu biznesu na kilku poziomach wpływu.”

〉   CAŁY KOMENTARZ

Aleksandra Gołdys
Centrum Wyzwań Społecznych, Uniwersytet Warszawski